Chính quy

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Hiện nay, Trường đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức đào tạo các chương trình sau

STT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MÃ CTĐT

MÃ NGÀNH

1     

Kinh tế học

401

52310101

2     

Kinh tế đối ngoại

402

52310106

3     

Kinh tế  Quản lý công

403

52310101

4     

Tài chính - Ngân hàng

404

52340201

5     

Kế toán

405

52340301

6     

Hệ thống thông tin quản lý

406

52340405

7     

Quản trị kinh doanh

407

52340101

8     

Kinh doanh quốc tế

408

52340120

9     

Kiểm toán

409

52340302

10  

Marketing

410

52340115

11  

Thương mại điện tử

411

52340122

12  

Luật Kinh doanh

501

52380107

13  

Luật Thương mại quốc tế

502

52380107

14  

Luật Dân sự

503

52380101

15  

Luật Tài chính – Ngân hàng

504

52380101

Tổng truy cập: 7,665,070

615,154