Kinh tế và quản lý công

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG


1.    Mục tiêu đào tạo
- Chương trình đào tạo ngành Kinh tế và quản lý công nhằm đào tạo các cử nhân kinh tế có trình độ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khỏe, khả năng làm việc tập thể.
- Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý công được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế học ứng dụng trong khu vực công và khả năng quản lý khu vực công; có kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công; có khả năng nghiên cứu và học tập ở cấp bậc cao hơn.
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước, các tổ chức dịch vụ công ở các lĩnh vực tài chính, quản lý đô thị, giáo dục.... Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp ở các lĩnh vực kinh tế.

2. Chuẩn đầu ra

2.1 Kiến thức 
- Có kiến thức hiểu biết chung về các lĩnh vực xã hội & nhân văn bao gồm luật pháp, tâm lý, xã hội học, môi trường & con người… và có năng lực vận dụng kiến thức vào công tác chuyên môn;
Có kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và ngoại ngữ để phát triển kiến thức chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công và khả năng vận dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội cả ở tầm vĩ mô và vi mô.
Có kiến thức sâu rộng và trình độ chuyên môn cao về kinh tế và quản lý kinh tế, tài chính trong khu vực công; có khả năng vận dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế và dự báo những biến động của nền kinh tế;
Có khả năng am hiểu, phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất, dịch vụ công.

2.2 Kỹ năng
Kỹ năng  tư duy phân tích;
Kỹ năng  nghiên cứu, đánh giá các chính sách kinh tế-xã hội;
Kỹ năng tổng hợp và sáng tạo;
Kỹ năng giải quyết vấn đề;
Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC;
Có trình độ tin học tương đương B; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo;
Có kỹ năng vận dụng các công cụ thống kế, các kỹ thuật phân tích định lượng của ngành kinh tế & quản lý công vào hoạt động thực tiễn;
Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng; kỹ năng viết báo cáo, thiết lập, bảo vệ dự án và thẩm định dự án;
Có kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề độc lập;
Có khả năng tham gia các hoạt động phân tích và hoạch định chính sách cho các cơ quan quản lý Nhà nước;
 Có năng lực  tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn vị công tác.

2.3 Thái độ
Có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; các quy định tại đơn vị công tác.
Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;
Có lòng yêu nước và tinh thần khoan dung đối với các dị biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong giao tiếp.
Có ý thức cầu tiến, vượt khó; có tinh thần và trách nhiệm cao trong công tác và phục vụ cộng đồng.

3. Cơ hội nghề nghiệp
    Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế & Quản lý công sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc khu vực công và các thành phần kinh tế:
- Các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương và địa phương; các tổ chức, đoàn thể xã hội; các đơn vị hoạt động dịch vụ công;
- Các trường đại học, Viện nghiên cứu; các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế - xã hội;
- Làm việc, tham gia các dự án phát triển kinh tế-xã hội.
- Làm việc trong các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính-tín dụng, vvv...
- Khả năng  học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Tiếp tục học ở các bậc sau đại học (trong và ngoài nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế (Kinh tế học; Kinh tế phát triển; Kinh tế & Quản lý công; Kinh tế Tài chính – Ngân hàng, ...);
- Có đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề thuộc lĩnh vực k
inh tế & quản lý công.

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ
 
6. Đối tượng tuyển sinh:
    Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
    Căn cứ vào Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 1368 /ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

7.1 Quy trình đào tạo

      Quy trình đào tạo được chia làm 8 học kỳ:
-    Khối kiến thức giáo dục đại cương: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3.
-    Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4.
-    Khối kiến thức chuyên ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7.
-    Thực tập cuối khóa và báo cáo thực tập: học kỳ 8

7.2 Điều kiện tốt nghiệp

      Sinh viên được công nhận tốt nghiệp, nếu hội đủ các điều kiện sau đây:
-    Tích lũy đủ số tín chỉ của ngành đào tạo.
-    Đạt điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa theo quy định.
-    Đạt các chứng chỉ giáo dục quốc phòng, chứng chỉ giáo dục thể chất.
-    Tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.Tổng truy cập: 12,258,124

1,220,638