Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi

       Trong kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, UEL đã xác định:

 

1. Sứ mệnh

      "Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và luật."

2. Tầm nhìn

 

     (i) Đến năm 2035 trở thành trường đại học số định hướng nghiên cứu;

     (ii) Cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng trong số các trường đại học có uy tín, người học có đủ năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu;

     (iii) Một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và luật. 

 

3.Triết lý giáo dục: “Kiến tạo tri thức, khơi nguồn sáng tạo”


     Trường Đại học Kinh tế - Luật giúp người học trở thành những người:

 

     (i) Có trí tuệ với năng lực chuyên môn vững và sâu, có tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và khởi nghiệp;

     (ii) Người học cởi mở trong tiếp nhận tri thức mới;

     (iii) Trở thành thành viên có trách nhiệm và có tính xây dựng của cộng đồng;

     (iv) Có kĩ năng lãnh đạo nâng tầm và tham gia toàn cầu;

     (v) Có phẩm cách và giao tiếp hiệu quả.

 

4. Giá trị cốt lõi:

“Thống nhất – Vượt trội – Tiên phong” 

“Unity- Excellence – Leadership” (UEL) 
 


Tổng truy cập: