Thông báo về việc khai báo thông tin nơi cư trú (nội trú, ngoại trú) Học kỳ 2, năm học 2020–2021

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc khai báo thông tin nơi cư trú (nội trú, ngoại trú) của sinh viên Học kỳ 2, Năm học 2020–2021.

LINK KHAI BÁO THÔNG TIN NỘI TRÚ - NGOẠI TRÚ:
https://forms.gle/LAdqKXAiFBKEHTN9A

hoặc Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjblADy0N3Ks_yQ6DWMGqo2cDs7F5iViNVxQJa6CgdGOP7Aw/viewform
Lưu ý: 
- Sinh viên đăng nhập email sinh viên để khai báo thông tin.

THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ ngày 19/5/2021 đến ngày 18/6/2021 (30 ngày).

Tài liệu đính kèm:
a) Thông báo: 2021.05.19 - Thong bao Khai bao Noi tru - Ngoai tru.PDF
b) Tài liệu tìm Mã Đơn vị hành chính: 2021.05.19 - Search MaDVHC.xlsx

Phòng Công tác sinh viên yêu cầu:
1. Ban Cán sự các lớp có trách nhiệm triển khai và nhắc nhở sinh viên khai báo thông tin chỗ ở nội trú, ngoại trú đến tất cả sinh viên trong lớp.
2. Sinh viên nghiêm túc thực hiện việc khai báo thông tin chỗ ở nội trú, ngoại trú theo đúng thời hạn quy định.