Thạc sĩ

Trường Đại học Kinh tế - Luật là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trình độ thạc sĩ trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và luật.
Trường được Đại học Quốc gia TP.HCM giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2001, cho đến nay Trường đã tổ chức đào tạo hơn 14 khóa và đào tạo được gần 1085 thạc sĩ. Sự phát triển không ngừng về hoạt động đào tạo cũng như chất lượng của đào tạo sau đại học đã làm cho Trường Đại học Kinh tế - Luật trở thành cơ sở đào tạo có uy tín cao đối với người học và xã hội, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các chương trình đào tạo thạc sĩ cụ thể như sau:


Kinh tế học
(Mã ngành: 60310101)(Mã ngành: 6031010101)Kinh tế chính trị
(Mã ngành: 60310102)


Kinh tế quốc tế
(Mã ngành: 60310106)
Tài chính - Ngân hàng
(Mã ngành: 60340201)


Quản trị kinh doanh
(Mã ngành: 60340102)
Luật Kinh tế
(Mã ngành: 60380107)


Luật dân sự và tố tụng dân sự
(Mã ngành: 60380103)

Tổng truy cập: 12,428,600

877,238