Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc môn học trực tuyến (online)

Trường Đại học Kinh tế - Luật vừa ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc môn học trực tuyến (online), nhà trường đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ nội dung quy định cũng như các phụ lục đính kèm để nắm vững các yêu cầu, hình thức thi khi nhà trường tổ chức thi kết thúc môn học trực tuyến. Quyết định có một số thông tin liên quan đến tổ chức thi kết môn học trực tuyến. Trong quy định có một số điểm đáng chú ý cụ thể như sau:

  Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy định về phạm vi các hoạt động được áp dụng: Văn bản này quy định về hoạt động thi kết thúc môn học trực tuyến (online).

2. Các loại hình được áp dụng: Quy định này được áp dụng đối với tất cả các bậc, hệ và các loại hình đào tạo được Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức đào tạo.

3. Các chủ thể được áp dụng:

- Tất cả các đơn vị, cán bộ viên chức, nhân viên có liên quan đến hoạt động kiểm tra, thi kết thúc môn học của Trường.

- Sinh viên, học viên cao học (sau đây gọi chung là người học) của Trường.

- Các đơn vị liên kết đào tạo với Trường

Điều 3: Thi kết thúc môn học

Thi kết thúc môn học đối với hệ đại học chính quy, sau đại học, vừa làm vừa học, bằng 2: Trường sẽ tổ chức thi trực tuyến (online) cho các môn học đăng ký trong học kỳ đó.

Điều 4: Hình thức thi

Hình thức thi kết thúc môn học do khoa và bộ môn quyết định, tổng hợp các hình thức thi và gửi về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Hình thức thi có thể là: 1) Thi trắc nghiệm trực tuyến (online) trên E-Learning; ii) Thi vấn đáp online qua Zoom; iii) Thi tự luận online qua Zoom kết hợp E-Learning: iv) Thị tiểu luận môn học; y) Thi đồ án môn học. 

Điều 8: Công tác tổ chức thi

1. Công tác chuẩn bị

a. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (phòng KT&ĐBCL): 

- Trên cơ sở kế hoạch học tập năm học, phòng KT&ĐBCL phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Sau Đại học và Quản lý khoa học (phòng SĐH&QLKH) xây dựng kế hoạch thi kết thúc môn học, dự kiến thời gian tổ chức thi và thông báo đến các khoa, bộ môn về việc chuẩn bị cơ sở dữ liệu cho ngân hàng câu hỏi đề thi, đáp án. 

- Thông báo lịch thi, danh sách phòng thi đến các đơn vị, cá nhân và người học chậm nhất 10 ngày làm việc tính từ ngày bắt đầu thi môn đầu tiên. 

b. Các khoa và bộ môn: 

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung, cập nhật cơ sở dữ liệu cho ngân hàng câu hỏi đề thi, đáp án. Nhà trường khuyến khích các khoa, bộ môn chuẩn bị sẵn ngân hàng câu hỏi đề thi, đáp án thi trắc nghiệm theo mẫu chung của Trường. 

- Tổ chức họp thẩm định đề thi, đáp án và hoàn thành công tác này chậm nhất 10 ngày làm việc tính từ ngày bắt đầu thi môn đầu tiên. 

- Bố trí cán bộ coi thi (CBCT) theo chức năng của đơn vị dựa trên số liệu phòng thi do phòng KT&ĐBCL cung cấp. Số lượng CBCT được bố trí đầy đủ theo quy định của nhà trường. 

- Trường hợp nếu cần hỗ trợ về số lượng CBCT thì trước ngày thi 07 ngày làm việc, các đơn vị có văn bản đề nghị Ban Giám hiệu điều động CBCT từ các phòng chức năng, đồng thời phải cử người đại diện liên hệ với CBCT thay để tập huấn và phân công nhiệm vụ cụ thể. 

2. Đề thi và đáp án

a. Đề thi được thiết kế có khả năng đánh giá được năng lực của người học.

b. Đối với đề thi trắc nghiệm online: phải có cấu trúc đề theo mẫu của Trường; số lượng tối thiểu 40 câu hỏi/đề thi (riêng những môn đã có ngân hàng đề thi thì theo cấu trúc đề thi đã duyệt).

c. Đối với đề thi vấn đáp online: phải đảm bảo có ít nhất 20 đề; người học được 
quyền chọn đề thi ngẫu nhiên.

d. Đối với đề thi tự luận: số lượng đề thi do khoa quyết định. e. Đối với tiểu luận, đồ án môn học: số lượng đề thi do khoa quyết định, và số lượng không vượt quá 05 người/nhóm. 

3. Chuẩn bị phòng thi 

Chuẩn bị phòng thi gồm: danh sách sinh viên, cán bộ coi thi, đề thi, cán bộ giám sát thi, kỹ thuật viên. Phòng KT&ĐBCL phối hợp với phòng Công nghệ thông tin (phòng CNTT), phòng Đào tạo, phòng SĐH&QLKH và các đơn vị liên kết đào tạo chuẩn bị đầy đủ các thông tin, điều kiện tổ chức thi kết thúc môn học trực tuyến. 

4. Tổ chức thi

a. Phòng KT&ĐBCL: cung cấp tập tin (file) danh sách phòng thi để CBCT điểm danh, theo dõi quá trình thi hoặc chấm điểm theo các phương án thi tương ứng. Cán bộ coi thi, cán bộ giám sát thi và kỹ thuật viên có trách nhiệm hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục thi và giám sát quá trình thi của người học. Sau khi kết thúc thời gian thi, phòng KT&ĐBCL nhận bài thi (tự luận, trắc nghiệm, file ghi âm vấn đáp...), nhận file sinh viên vắng thi, vi phạm quy chế | thi và ảnh chụp danh sách, biên bản qua email theo quy định từ CBCT.

b. Các khoa, bộ môn, cán bộ coi thi: 

- Thi trắc nghiệm online: CBCT truy cập tài vào khoản email cá nhân Nhà trường cấp, đăng nhập vào tài khoản Zoom và E-Learning, vào phòng thì mình phụ trách thực hiện việc cập nhập thông tin phòng thi trước giờ thi ít nhất là 30 phút. CBCT thực hiện đúng các quy định không tự ý ghi thêm tên người học (add thêm account) vào danh sách phòng thi. Năm phút trước khi hết thời gian làm bài, CBCT nhắc người học kiểm tra bài thi và nộp bài thi đúng giờ. 

- Thi tự luận online: CBCT truy cập tài khoản email cá nhân Nhà trường cấp, đăng nhập vào tài khoản Zoom và E-Learning, vào phòng thì mình phụ trách thực hiện việc cập nhận thông tin phòng thi trước giờ thi ít nhất là 30 phút. CBCT thực hiện đúng các quy định không tự ý ghi thêm tên người học (add thêm account) vào danh sách phòng thi. Năm phút trước khi hết thời gian làm bài, CBCT nhắc người học kiểm tra bài thi và nộp bài thi đúng giờ.

- Thi vấn đáp online: Giảng viên phụ trách môn học thực hiện việc chia nhóm người học với số lượng phù hợp để tổ chức thi vấn đáp online. Thời gian bắt đầu thi vấn đáp theo lịch thi chung của toàn Trường và phải hoàn thành thi vấn đáp online không muộn hơn 03 ngày so với lịch thi chung. Trong trường hợp cần điều chỉnh thời gian thi ngoài thời gian chung hoặc các hỗ trợ khác, giảng viên phối hợp với phòng KT&ĐBCL và các phòng ban có liên quan trước 01 tuần để cùng giải quyết. Việc đánh giá kết quả thi vấn đáp do 01 đến 02 giảng viên đảm nhận. Trong buổi thi, mỗi người học được nhận 01 đề thi; thời gian người học được chuẩn bị vấn đáp tối thiểu là 10 phút, thời gian thi và trả lời vấn đáp không quá 15 phút người học. Kết quả thi phải được công bố ngay sau khi buổi thi vấn đáp kết thúc. Giảng viên phụ trách tổ chức thi tập hợp các tập tin (file) ghi âm, ghi hình quá trình thi vấn đáp, file excel (.xlsx) kết quả thi và gửi về phòng KT&ĐBCL qua email theo quy định. 

- Thi tiểu luận, đồ án môn học: giảng viên phụ trách môn học giao đề tài cho người học trước lịch thi chung toàn Trường từ 10 đến 14 ngày. Kết thúc thời gian thực hiện, giảng viên tiến hành điểm danh và yêu cầu người học nộp tiểu luận, đồ án môn học qua email cá nhân được nhà trường cấp. Giảng viên chấm điểm và tổng hợp kết quả gửi về email phòng KT&ĐBCL để lưu minh chứng. 

 Xem toàn bộ Quyết định TẠI ĐÂY

        Nguồn: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng


Tổng truy cập: 12,691,596

1,267,155