Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

 

Căn cứ Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTG ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

 

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-ĐHKTL ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký hành chính xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023;

 

Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-ĐHKTL ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về bổ sung thành viên Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023;

 

Ngày 07/12/2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tiến hành họp thảo luận, cho ý kiến đối với các hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023 và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Ngành,

chuyên ngành

Kết quả bỏ phiếu

1

Phạm Quốc Thuần

Khoa KT-KT

Kinh tế,

Kế toán

11/11/11

2

Phạm Thị Thanh Xuân

Khoa TC-NH

Viện IBT

Kinh tế,

Tài chính - Ngân hàng

11/11/11

3

Lê Phương

Khoa TKT

Toán học,

Phương trình vi phân

và tích phân

11/11/11

 

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023 đã đồng ý 100% đề nghị Hiệu trưởng xem xét bổ nhiệm chức danh đối với các ứng viên nêu trên.

 

Trường Đại học Kinh tế - Luật công bố kết quả xét trên cổng thông tin điện tử của Trường kể từ ngày ban hành thông báo để thực hiện thủ tục bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư theo đúng quy định của pháp luật.

 

Thông tin chi tiết 03 hồ sơ đăng ký bổ nhiệm: