Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởngPGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
Hiệu trưởng  Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Trường.

  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: hoạch định, triển khai và quản lý chiến lược; chính trị tư tưởng; tổ chức – nhân sự; tài chính; đào tạo sau đại học; thi đua - khen thưởng; Bản tin Trường.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Khoa Kinh tế; Khoa Toán kinh tế, Phòng đào tạo; Văn phòng Tạp chí phát triển khoa học công nghệ - Kinh tế - Luật và Quản lý.

  Nhiệm vụ khác:
  + Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQG-HCM, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM;

           +  Phó Chủ tịch Hội đồng Trường;

  + Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

   PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh
Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Hiệu trưởng


  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Sau đại học và khoa học công nghệ
   (lĩnh vực kinh tế, kinh doanh); nghiên cứu công nghệ ngân hàng, báo cáo thường niên thị trường tài chính; xây dựng cơ bản, các dự án xây dựng và đầu tư; công nghệ thông tin; kế hoạch – tài chính theo phân công của Hiệu trưởng.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ (lĩnh vực kinh tế, kinh doanh), Phòng Cơ sở vật chất; Phòng Công nghệ thông tin; Khoa Tài chính – Ngân hàng; Khoa Kế toán – Kiểm toán; Khoa Hệ thống thông tin; Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng; Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính.

  Nhiệm vụ khác:

  + Phó Bí thư Đảng ủy Trường;                                                                                    + Thành viên Hội đồng Trường;

  Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.PGS.TS Lê Vũ Nam
Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Hiệu trưởng


  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:  Sau đại học và khoa học công nghệ (lĩnh vực luật);  hợp tác đối ngoại ; các đề án và chương trình liên kết với nước ngoài; công tác kiểm định, thanh tra - pháp chế, khảo thí và thanh tra học chính.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ (lĩnh vực luật); Phòng Quan hệ đối ngoại; Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; Phòng Thanh tra – Pháp chế; Khoa Luật; Khoa Luật Kinh tế; Trung tâm Đào tạo Quốc tế; Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh; Bộ môn ngoại ngữ; Trung tâm ngoại ngữ và tin học; Công ty TNHH MTV Kinh tế - Luật (ELC).

  Nhiệm vụ khác:

  + Phó Bí thư Đảng ủy Trường;                                                                                    + Thành viên Hội đồng Trường;    

  Uỷ viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

 


TS Huỳnh Thị Thúy Giang

Uỷ viên BTV Đảng uỷ,

Phó Hiệu trưởng

 

     Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: công tác sinh viên và cựu sinh viên; hoạt động đoàn thể; thư viện và công tác giáo trình; truyền thông và tư vấn tuyển sinh; bản tin Trường,; quan hệ doanh nghiệp và đào tạo ngắn hạn.

 

      Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác sinh viên, Văn phòng các đoàn thể, Khoa Kinh tế đối ngoại, Khoa Quản trị kinh doanh, Thư viện, Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp.

 

      Nhiệm vụ khác:

             + Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy Trường;

             + Thành viên Hội đồng Trường;

             + Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

                 

   


Tổng truy cập: